سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قانون انگیزه

هر چه می گویید یاانجام می دهید ازتمایلات درونی،خواسته ها و غرایز شماسرچشمه  می گیرد.این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقیت شمادوچیز  است.

یک - تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آن ها.
دو - مشخص کردن انگیزه ها.
     
تاریخ : چهارشنبه 88/3/27 | 12:59 صبح | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر