سفارش تبلیغ
صبا

بخش ششم

مقایسه ی قدرت زن ومرد درتحصیل درآمد و ثروت

همه می دانیم که زن درهمه ی جوامع:

1- از نظر جسمی، ضعیف تر از مرد است.

2- توان وقدرت انجام هرکار وپذیرفتن هرشغلی را ندارد. فقط مشاغل خاصی است که می تواند برای زن مناسب باشد.

3- اکثر مشاغلی که زن به آن ها می پردازد، ظرفیت درآمدزایی بالایی ندارد.

4- نسبت به مردها ازظرفیت جسمی و روحی و ذهنی پایین تری برای کسب درآمد برخوردار است.

5- ضریب آسیب پذیری زن نسبت به مرد درجامعه بالاتر است.

باتوجه به موارد بالا و وضعیت زنان درجوامع مختلف- به ویژه جوامع عقب مانده- به نظر می رسد زنان برای بهره مندی از سهم الارث پدر، مستحق تر از مردان باشند.

 

بخش هفتم

وظایف اجتماعی زن و مرد

زنان ومردان هرکدام با توجه به شرایط جسمی و روحی وذهنی خود و برخورداری از امتیازات خاص در این حوزه ها، به ایفای نقش خود درخانواه وجامعه می پردازند. وظایفی که- شرعاً وقانوناً- به عهده ی مرد قرارگفته، درحقیقت درمقابل فضیلت هایی است که طبق آیه ی34 سوره ی نساء به مرد داده شده، مثل:

1- برخورداری مرد از توانایی بدنی بیشتر

2- تمکّن مالی و اقتصادی بیشتر مرد به دلیل اقتضائات جسمی و روحی و ذهنی

بنابراین مردان به ازای توانایی های خود، باید نقش اجتماعی متناسب با آن را برعهده بگیرند؛ همچنان که زنان نیز نقش های شان را به تناسب ظرفیت های خود ایفا می کنند.

قوامیت مردان بر زنان وتمکن مالی بیشتر، نقش اجتماعی پررنگ تر وسلطه ی جسمی برتر شان نسبت به زنان از فضیلت هایی است که به مردان داده شده. حال اگر مرد به لحاظ جنسیت و وظایف اجتماعی اش، درمیزان سهم الارث نیز نسبت به زن برتری پیدا کند، درحقیقت برتری های اومضاعف می شود و درنهایت به تبعیض آشکار بین زن و مرد می انجامد. اگر مرد به لحاظ ویژگی های فیزیکی و اجتماعی اش، وظایفی به عهده دارد، زن نیز بر همین اساس وظایف دیگری را متقبل شده که ازعهده ی مرد برنمی آید.

درصورتی مرد می توانست به خاطر سنگین تر بودن مسؤولیت های اجتماعی وخانوادگی خود نسبت به زن امتیازاتی را مطالبه نماید که زن ومرد از نظر روحی وجسمی درشرایط مساوی بودند، ، اما آنچه باعث شده مردها نقش اجتماعی پر رنگ تری در اجتماع و اقتصاد داشته باشند، همان برتری هایی است که این اجازه را به او می دهد. بنابراین گرفتن امتیاز دیگر در اموری مانند سهم الارث اجحاف آشکار به زنان است.

ناگفته نماند مزایایی مانند مهریه و اجرت المثل برای زنان درخانه ی شوهر مربوط به زندگی زناشویی وحقوق نقش شان به عنوان همسر می شود و ربطی به زندگی قبل از ازدواج شان ندارد.

 

 (ادامه دارد)
تاریخ : دوشنبه 96/10/11 | 9:29 عصر | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر