سفارش تبلیغ
صبا

ظریفی را دیدند هماره درمقابل دورنمای1 نماز همی خواند و به صدای آن نیز گوش همی سپرد. از وی بپرسیدند آیا این کار، مرتو را حضور قلب به اختلال همی نکشاند و فکرت را از هوای نماز همی نپراند؟

ظریف پاسخ بگفت: چون درمقابل دورنمای نماز همی خوانم، لااقل فقط به صدای آن اندیشه همی کنم و ذهنم درهمان هوا به پرواز درهمی آید، اما چون درسکوت به نماز ایستم، مرا مرغِ ذهن به پروازی مدام درآید و راه به صدها مسیر و موضوع بگشاید.

------------------------------------------------------------------

دورنما= تلویزیون

(29/1/96)
تاریخ : دوشنبه 96/3/15 | 2:56 عصر | نویسنده : بچه شلوغ | نظر